บริษัท ไทยจุลินทรีย์ จำกัด

     บริษัท ไทยจุลินทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 310/64 หมู่ 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 เป็นผู้ดำเนินกิจการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำการจัดรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยเน้นการประหยัด พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายรวมในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้ข้อดีของ เทคโนโลยีชีวภาพ กับ นาโนเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารเคมี จนเกิดเป็นนวัตกรรมนาโนชีวภาพ

“นำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและสิ่งแวดล้อม”

     ไมโคร ซุปเปอร์ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมระบบการจัดการอย่าง ครบวงจร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งจากบ้านเรือน ร้านอาหาร ตลาดสด ตลอดจน โรงงานอุตสาหกรรมและปัจจุบันสภาวะแวดล้อมรอบตัวเราได้ถูกทำลายและเสื่อมโทรม อย่างมาก อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีการใช้สารเคมีในขบวนการผลิตและในชีวิต ประจำวันอย่างกว้างขวาง ยังมีผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เกิดมลพิษทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะมลภาวะทางน้ำ อันเกิดจากการปล่อยน้ำเสียทั้งจากโรงงาน อุตสาหกรรม และที่พักอาศัยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสีย
     บริษัท ไทยจุลินทรีย์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้พยายามสนับสนุนและเรียกร้องให้ ผู้ประกอบการและประชาชนลดการใช้สารเคมีลง และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น จากความตั้งใจของบริษัท ฯ
ในการบำบัดธรรมชาติ โดยธรรมชาติ จึงขอเสนอผลิตภุณฑ์จุลินทรีย์ ไมโคร ซุปเปอร์(Micro Super) ซึ่งประกอบด้วย แบคทีเรีย และยีสต์ที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารเคมี มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายไขมัน และบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ลูกหลานไทยในวันข้างหน้า

ตัวอย่างลูกค้า

About Author

Comments