ผลิตภัณฑ์ Products

ผลิตภัณฑ์ไมโคร ซุปเปอร์ (Micro super)

เป็นหนึ่งในชื่อทางการค้าที่ผลิตขึ้นมา เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว และย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ที่อยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาการบำบัดที่ไม่ได้ ประสิทธิภาพ เช่น กองขยะที่มีกลิ่นเหม็นมาก ของเสียจากแหล่งต่างๆ สิ่งปฏิกูล ขจัดคราบไขมัน และสามารถใช้บำบัดน้ำเสียจากแหล่งที่อยู่อาศัย อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเปิดได้

คุณสมบัติและวิธีการใช้ทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ไมโคร ซุปเปอร์ (Micro Super)

• กำจัดกลิ่นเหม็น ใช้กำจัดกลิ่นเหม็นและต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น เช่น กลิ่นแก๊สพิษ, กลิ่นขยะ, กลิ่นเหม็นย้อนจากห้องน้ำ ห้องสุขา, กลิ่นมูลสัตว์, กลิ่นคาวเลือด, กลิ่นหืนไขมัน, กลิ่นเหม็นจากกรงสัตว์เลี้ยง, ฟาร์มสัตว์, กลิ่นอาเจียน กำจัดกลิ่นเหม็นของแก๊สพิษ เช่น แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์(แก๊สไข่เน่า) , แก๊สแอมโมเนีย

• กำจัดกากตะกอน / ไขมัน และบำบัดน้ำเสีย ใช้กำจัดและลดปริมาณกากตะกอนและไขมัน ใช้แก้ไขและป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ, บ่อดักไขมัน, บ่อเกรอะ ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย นำไป Start up ระบบบำบัดน้ำเสีย

• กำจัดเชื้อโรคและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ใช้กำจัดเชื้อโรคตามห้องสุขา, กองขยะ, บ่อเกรอะ, บ่อดัก ไขมัน, ท่อน้ำทิ้ง, ฟาร์มสัตว์, กรงสัตว์เลี้ยง, แหล่งน้ำเน่าเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสีย

• ทำความสะอาด ใช้ผสมน้ำเพื่อล้างห้องสุขา, ล้างคอกสัตว์, ล้างตลาด, ล้างห้องครัว, หรือใช้เช็ดพื้นแทนน้ำยาเคมีหรือน้ำเปล่า ช่วยย่อยสลายกากตะกอนในถังเกรอะ เพื่อป้องกันส้วมเต็ม และย่อยสลายสารอินทรีย์

• ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ลด BOD loading, ย่อยสลายอินทรีย์สาร, ลด Excess Sludge, กำจัดกลิ่นเหม็นย้อนใน ระบบฯ, ช่วยให้ระบบฯ ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ, ลดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในระบบฯ

• เร่งการย่อยสลายของเสียในน้ำ กำจัดสาหร่ายสีเขียว จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ สร้างสาร Anti-Algae ซึ่งสามารถทำลายเซลล์ผิวนอกของสาหร่าย ทำให้สาหร่ายตาย และทำการย่อยสลายเศษซากสาหร่ายเพื่อไม่ให้หมักหมม • กำจัดเชื้อโรคในน้ำ และกำจัดแพลงตอนพิษ จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ สามารถทำลายพวกแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ก่อโทษ และพวกแพลงตอน ซึ่งมีพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ จึงเป็นการปรับสมดุลในน้ำที่เรียกว่า “Pond Probiotic”

• ปรับสภาพสีน้ำภายในสระน้ำ คู คลอง สารชีวภาพของผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่ปรับสภาพน้ำ ทำให้น้ำใสโปร่ง มองเห็นสภาพน้ำได้ชัดเจน ขจัดปัญหาน้ำขุ่นอันเกิดจากการสะสมของสารอินทรีย์ ในคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ บ่อเลี้ยงปลา • ปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ให้เหมาะสม , กำจัดแอมโมเนีย สารชีวภาพและสารเร่งปฏิกิริยา มีคุณสมบัติเป็นสารสะเทิน ซึ่งประกอบทั้ง ประจุบวกและประจุลบ ทำให้สามารถควบคุมความเป็นกรด – ด่าง ให้สมดุลได้ • แก้ไขและป้องกันการเกิดแก๊สพิษ เช่น ไนไตรท์ , ไฮโดรเจนซัลไฟด์ จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ สามารถย่อยสลายและกำจัดไนโตรเจน ซัลไฟด์ ได้ดี ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิด แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งมีกลิ่นเหม็น สร้างมลภาวะและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ • ปรับภาวะสมดุลให้กับสระน้ำ คู คลอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตในน้ำ

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ไมโคร ซุปเปอร์ (Micro Super) ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ทำลายพื้นผิวสุขภัณฑ์ ไม่มีสารเคมี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยปรับให้น้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่ เหมาะสมควบคุมไม่ให้เกิดการbloomของสาหร่ายและยังควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ ขยายของเชื้อก่อโทษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำอีกด้วย

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ไมโคร ซุปเปอร์ (Micro Super)

• กำจัดกลิ่นเหม็น

ผสม ไมโคร ซุปเปอร์ 1 กรัม ต่อน้ำ1 ลิตร แช่น้ำทิ้งไว้ 15-30 นาที แล้วนำไปเทราดบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น จะสังเกตได้ชัดเจนว่ากลิ่นเหม็นจะหายไปในทันที และใช้เป็นประจำสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง หรือเมื่อมีกลิ่นเหม็นได้ตามต้องการ

• การย่อยไขมัน, แก้ไขป้องกันท่อน้ำอุดตัน กรณีป้องกันท่อตัน : ใช้ ไมโคร ซุปเปอร์ 2 ช้อนโต๊ะ (10 กรัม) ผสมน้ำ 5-10ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15-30 นาทีแล้วเทลงอ่างล้านจานหลังเลิกใช้น้ำ สัปดาห์ละ1-2 ครั้ง กรณีแก้ไขท่อตัน : ใช้ ไมโคร ซุปเปอร์ 2 ช้อนโต๊ะ (10 กรัม) ผสมน้ำ 5-10ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15-30 นาที เทลงอ่างล้านจานหลังเลิกใช้น้ำ ใช้ติดต่อกัน 3–4 วัน • การย่อยกากตะกอนในบ่อเกรอะ, ถังแซ็ทส์, กำจัดและป้องกันกลิ่นแก๊สพิษตีย้อน กรณีแก้ไขส้วมเต็ม : ใช้ ไมโคร ซุปเปอร์ 20กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15นาที หรือไม่ต้องผสมน้ำเลยนำไปเทลงในชักโครก แล้วกดน้ำตาม ใช้ 1-2 ครั้ง กรณีเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยกาก : ใช้ ไมโคร ซุปเปอร์ 1–2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15-30 นาที นำไปเทลงชักโครก ใช้สัปดาห์ละ 1–2 ครั้ง

• ทำความสะอาด, เช็ดพื้น, ล้างพื้น ผสมไมโคร ซุปเปอร์ 20 กรัม ต่อน้ำ 1 ถัง (10-20 ลิตร) หรือ 1 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีแล้วนำไปเช็ดพื้นหรือราดพื้นหลังการล้างพื้น ตามปกติ โดยไม่ต้องล้างน้ำตาม (ใช้แทนน้ำเปล่าหรือน้ำยาดับกลิ่น ใช้สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง)