บริษัท ไทยจุลินทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 310/64 หมู่ 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 เป็นผู้ดำเนินกิจการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำการจัดรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยเน้นการประหยัด พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายรวมในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้ข้อดีของ เทคโนโลยีชีวภาพ กับ นาโนเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารเคมี จนเกิดเป็นนวัตกรรมนาโนชีวภาพ      ไมโคร ซุปเปอร์ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมระบบการจัดการอย่าง ครบวงจร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งจากบ้านเรือน ร้านอาหาร ตลาดสด ตลอดจน โรงงานอุตสาหกรรมและปัจจุบันสภาวะแวดล้อมรอบตัวเราได้ถูกทำลายและเสื่อมโทรม อย่างมาก อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีการใช้สารเคมีในขบวนการผลิตและในชีวิต ประจำวันอย่างกว้างขวาง ยังมีผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย